Modrost – S pravim odnosom razvijanja podjetja v razmerju potreb in možnosti trga, smo od enega zaposlenega pripeljali podjetje v rang velikosti srednjih podjetij.

Argumentiranje – Pri vsaki storitvi za naročnika izvedemo celotno rešitev – od svetovanja, prilagajanja … do načina plačevanja, ki temelji na začetni transparentni ponudbi.

Poštenost – Smo vesten, resen in zanesljiv poslovni partner, ki svoje odlike kaže v dejansko izvedenem projektu.

Resnica – Pri sodelovanju z naročniki prikažemo vse možnosti sodelovanja in razkrijemo vse cene.

Inovativnost – Iskanje najboljših rešitev je naše vodilo, odzivnost na spremembe okolja stalnica in iskanje še boljših rešitev pa naloga zaposlenih.

Kaj je asfalt?

Po definiciji je asfalt v naravi nastala ali tehnično proizvedena (t.j. naravna ali umetna ) zmes bitumenskega veziva in kamnitih zrn ter morebitnih drugih potrebnih dodatkov za zagotovitev uporabnosti pri gradnji cest.  Kot vsi vemo je asfalt ponavadi črne barve. Kombinacijo vseh teh komponent seveda poznajo najbolje proizvajalci asfalta, katere recepte tako kot priznani kuharji skrbno čuvajo.

001_kaj_je_asfalt

BITUMEN

Bitumen je pri pridelavi ustreznega zemeljskega olja pridobljena težko hlapljiva temnobarvna zmes različnih organskih substanc, katerih elastoviskozno obnašanje se s temperaturo spreminja. Bitumen se pridobiva s frakcionirano destilacijo surove nafte. Bitumen – kot derivat v sebi skriva vso prazgodovino zemeljske skorje, v kateri je nastala nafta. Postopek izločanja bitumna iz nafte poteka kot dvostopenjska destilacija pod atmosferskim pritiskom in v vakumu. Bitumen se izloča iz oljnih frakcij tudi s precipitacijo ob prisotnosti utekočinjenih plinov, kot sta propan in butan. Za večjo konsistenco in izboljšanje reoloških lastnosti se lahko uporabi oksidacija (pihanje) po kontinuiranem ali diskontinuirnem postopku. Najkvalitetnejše nafte za proizvodnjo bitumna načrpajo v Srednji Ameriki in na Srednjem Vzhodu.

002_bitumen

Bitumen kot vezivo kljub temu, da je njegov delež v sestavi asfaltne zmesi sorazmerno majhen, bistveno vpliva na lastnosti vozišč. Prodreti v skrivnosti njegove sestave je že desetletja velik izziv za znanstvenike. Njegova natančna sestav ni poznana, kemijsko se lahko ločijo le osnovne skupine spojin, kot so nasičeni ogljikovodiki, aromati, smole in asfalteni. Različna področja njegove uporabe pogojujejo ustrezne fizikalne lastnosti. Ker naravne lastnosti ne ustrezajo več zahtevam moderne cestogradnje so bitumen pričeli modificirati z različnimi dodatki, predvsem polimeri, in mu na ta način razširili območje njegove uporabe in podaljšali njegovo trajnost.

Polimeri so naravne ali sintetične visokomolekularne spojine, ki kot dodatek bitumnu izboljšujejo njegove reološke in standartne lastnosti: povečajo mu vrednost zmehčišča po PK in znižajo pretrgališče po Fraass-u. S tem povečajo območje plastičnosti med obema omenjenima vrednostima. Dodajanja polimerov k bitumnu pomenijo izboljšanje sprijemljivosti s kamnitimi zrni, vplivajo na večjo odpornost proti tvorjenju kolesnic in povečajo odpornost proti nastanku razpok.

Polimeri

Potrebne lastnosti s polimeri modificiranih bitumenskih veziv opredeljujejo standard SIST EN 14023. Evropska direktiva za gradbene proizvode (CPD, št. 89/106/EEC) za vse bitumne in bitumenska veziva predpisuje enoten sistem potrjevanja skladnosti. Izbrali so sistem 2+, kar pomeni, da si v procesu potrjevanja skladnosti delita naloge in odgovornosti tako proizvajalec kot zunanji certikikacijski organ.Vsak proizvajalec mora imeti organizirano lastno kontrolo proizvodnje, izveden začetni tipski preskus in mora izvajati preiskave skladno s planom.

KAMNITA ZRNA

V sestavi asfaltnih zmesi predstavljajo kamniti material trdna inertna mineralna zrna. Delež v sestavi asfaltne zmesi je praviloma med 92 in 96 odstotki glede na maso oz. med 80 in 85 odstotki  glede na prostornino.

Osnovna naloga kamnitega materiala je prenos prometne obremenitve s krovne na nasolno plast voziščne konstrukcije. Obnašanje asfaltne zmesi pod prometno obremenitvijo pa je v veliki meri odvisno od kakovosti kamnitega materiala, ki je izpostavljen stalnimi mehanskim ( posledica pritiskov, udarcev in trenja pnevmatik) in atmosferskim ter posredno tudi kemijskim vplivom ( dež, led, zmrzal, in oksidacijski procesi).

004_sedmentine

Zato so za zmesi kamnitih zrn, ki so namenjene uporabi v vezanih nosilnih in obrabnih plasteh voziščnih  konstrukcij, opredeljene osnovne tehnične zahteve za kakovost ter ustrezni postopki za preizkus.

Metamorfne kamnine

Na osnovi nastanka oz. načina pridobivanja je mogoče razlikovati naravna, drobljena, mešana in reciklirana kamnita zrna.

Lomljeni kamen za potrebe v cesto gradnji se pridobiva iz magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin. Najboljše mehanske lastnosti imajo magmatske kamnine.

Magmatske kamnine

Naravna zrna nastopajo v naravi pretežno v naplavljenih rečnih koritih in jih pridobivamo z izkopom. Zmesi drobljenih zrn so proizvedene z ustreznim postopkom drobljenja lomljenega naravnega ali umetnega kamna. Zmesi mešanih zrn so praviloma proizvedena z drobljenjem naravnih zrn ali mešanjem naravnih in drobljenih zrn, ter zmesi recikliranih zrn, ki so pridobljene z rezkanjem vezanih materialov, z izkopom/lomljenjem in drobljenjem grobejših vezanih materialov (asfalta, cementnega betona).V

Velikosti, sestavo, obliko, mehanske, kemijske in geometrijske lastnosti zrn, ki se jih vgrajuje v asfaltno zmes določajo mednarodni standardi.

DODATKI

Dodatki se v asfaltnih zmeseh uporabljajo že od leta 1950. V zadnjem času narašča porast zanimanja zaradi naslednjih vzrokov:

  • Velik porast prometa in posledično večja obremenitev – povzroča pojav kolesnic
  • Nove specifikacije za bitumenska veziva zahtevajo zagotavljanje togosti tega veziva pri visokih in nizkih temperaturah, čigar običajni bitumni brez dodatkov tega ne omogočajo.
  • Ekološki in ekonomski pritiski po uporabi odpadnih materialov in industrijskih stranskih proizvodov v asfaltnih zmeseh so vse večji
  • Investitorji so pripravljeni plačati tudi višjo začetno ceno voziščne konstrukcije, ki bo dlje trajala in zahtevala manj sredstev za vzdrževanje in popravila.

Bistveni namen dodajanja dodatkov v asfaltno zmes je:

  • Zmanjša togost ali viskoznost pri višjih temperaturah, ki omogoča lažje črpanje tekočega bitumenskega veziva ter mešanje in zgoščanje asfaltne zmesi
  • Poveča togost pri visokih temperaturah uporabe (poleti) in zmanjšajo negativne pojave , kot so premiki asfaltne zmesi in nastanka kolesnic
  • Zmanjša togost in poveča sposobnost relaksacije pri nižjih temperaturah (pozimi), s tem se zmanjšajo temperaturne razpoke
  • Poveča oprijemljivost med bitumenskim vezivom in kamnitimi zrni ob prisotnosti vlage in tako zmanjša luščenje.

Poznamo dodatke: Polnila, dopolnila, guma – naravni in sintetični lateks, plastiko, kombinacije polimerov iz gum in plastike, vlakna, oksidanti, antioksidanti, ogljikovodiki, sredstva proti luščenju, odpadni materiali idr.

Guma

008_latex